خبرهایی از ساخت دنباله «شیطان پرادا می‌پوشد»/ دیزنی هنوز تایید نکرده است

صحبت بر سر ساخت دنباله «شیطان پرادا می‌پوشد» در دیزنی جدی شده است.

سکانس طلایی/ شیطان پرادا می‌پوشد

سکانس طلایی/ شیطان پرادا می‌پوشد، ساخته دیوید فرانکل – ۲۰۰۶

آخرین ها