پروانه نمایش یک فیلم صادر شد

پروانه نمایش یک فیلم سینمایی از سوی شورای پروانه نمایش صادر شد.

پروانه نمایش سه فیلم صادر شد

شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی با صدور پروانه نمایش سه فیلم موافقت کرد.

آخرین ها