تصویربرداری «امشی» به پایان رسید

تصویربرداری فیلم کوتاه «امشی» به پایان رسید و وارد مراحل فنی شد.

آخرین ها