مخالفت اعضای شورای شهر تهران با حصارکشی اطراف تئاتر شهر + ویدئو

برخی از اعضای شورای شهر تهران با حصارکشی اطراف ساختمان تئاتر شهر مخالفت کردند.

آخرین ها