پروانه ساخت سه فیلم صادر شد

شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر مجوز ساخت سه فیلمنامه را صادر کرد.

آخرین ها