گفت‌وگو با کارگردان «منگی»/ یک شیوه تمرینی و یک شیوه تولیدی دارم که مخصوص خودم است

سینماسینما: کیانا آذر با رسول کاهانی گفت‌وگویی انجام داده که در روزنامه شرق منتشر شده است. این گفت‌وگو را می‌خوانید:

آخرین ها