مجوز نمایش سه فیلم سینمایی صادر شد

شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای سه فیلم مجوز نمایش صادر کرد.

آخرین ها