پاریس ارنست لوبیچ

سینماسینما: پاریس در فیلم‌های ارنست لوبیچ نوشته‌ای است به قلم برنارد آیزنشیتز که توسط شهرزاد سلحشور ترجمه شده و در شماره ۲۸ ماهنامه هنروتجربه منتشر شده است. پاریس ارنست لوبیچ را می‌خوانید:

آخرین ها