واکنش روزنامه کیهان به تازه‌ترین فصلنامه سینمایی

کیهان نوشت: تازه‌ترین فصلنامه سینمایی تحت عنوان «فرم و نقد» توسط مسعود فراستی منتشر شد. اما آنچه در ابتدا و روی جلد این نشریه جلب نظر می‌کند، مقاله و مطلبی از فریدون هویدا عنصر شناخته شده رژیم شاه، برادر امیرعباس هویدا صدر اعظم ۱۳ ساله رژیم پهلوی و بهایی معروف است که در سال ۱۳۸۵ […]

آخرین ها