فستیوال چنای هندوستان میزبان «جهان ، نیمکره‌ی شمالی»

فستیوال چنای هندوستان میزبان«جهان، نیمکره‌ی شمالی» می‌شود.

نمایش «زغال» در فستیوال چنای هندوستان

فیلم «زغال» در فستیوال چنای در هندوستان نمایش داده می شود.

آخرین ها