یک تجربه تازه برای کلود للوش/ فیلمبرداری «فضیلت غیرقابل تحمل» با موبایل آیفون

سینماسینما، محمد حقیقت – فیلم جدید کلود للوش به صورت کامل با موبایل آیفون ۱۰ فیلمبرداری می شود.

آخرین ها