مسوول پیگیری فعالیت‌های نمایشی در فضای مجازی معرفی شد

با حکم مدیرکل هنرهای نمایشی، محسن امیری مسئول بررسی و پیگیری فعالیت‌های نمایشی در فضای مجازی شد.

آخرین ها