صدور پروانه ساخت برای دو فیلم سینمایی

شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر با دو فیلمنامه موافقت کرد.

آخرین ها