نگاهی به فیلم «هفت و پنج دقیقه» / تجربه‌ای جسورانه از فیلم‌سازی حرفه‌ای

«هفت و پنج دقیقه» دغدغه مهم و بسیار سختی از نظر پرداخت سینمایی دارد.

آخرین ها