آخرین وضعیت توقیف «خرس» به روایت کارگردانش

کارگردان فیلم «خرس» توضیحاتی درباره این فیلم ارائه داد.

آخرین ها