تمجید کارگردان برنده اسکار از فیلم «انگل»

کارگردان سرشناس مکزیکی از «انگل» (پارازیت) به عنوان فیلمی یاد کرد که نشان می‌دهد مردم امروز چطور در بی‌رحمی سیستم کاپیتالیستی و جنگ طبقاتی اسیر شده‌اند.

آخرین ها