کارگردان فیلم «موقت» مطرح کرد: فیلمی شبیه خودم ساختم

کارگردان فیلم «موقت» در جلسه نقد و بررسی فیلمش در اصفهان گفت: فیلمی ساختم که شبیه فیلم دیگری نباشد و فیلم خودم باشد.

آخرین ها