انتشار طرح حمایت از تولید فیلم‌های اقتباسی

طرح حمایت از تولید فیلم‌های اقتباسی توسط بنیاد سینمایی فارابی منتشر شد.

آخرین ها