صدور پروانه ساخت غیرسینمایی برای شش فیلم کوتاه داستانی

شورای صدور پروانه ساخت آثار غیر سینمایی با ساخت شش عنوان فیلم کوتاه داستانی غیرسینمایی موافقت کرد.

آخرین ها