مجیدی: می خواستیم از طراح صحنه مل گیبسون استفاده کنیم اما استرارو گفت زیر آب مارا زده اند

مجید مجیدی در بخشهایی از تازه ترین گفت وگوی خود با ماهنامه فیلم حرفهای جالبی زده است.

آخرین ها