نگاهی به فیلم «فروشنده»/ بازی با نشانه ها

نمادها در فیلم «فروشنده» فقط تماتیک نیستند.

آخرین ها