خندوانه و طرح مشکلات شخصی

محسن فرجادی _ مگر نه اینکه پارتی‌بازی و رانت‌خواری از ویژگی‌های نکوهیده جامعه ماست؟! پس چرا برنامه‌ای که دعوی زدودن ناخوشی‌ها را دارد ناخواسته مبلغ فعلی ناصواب می‌شود؟

آخرین ها