پروانه ساخت سه فیلم صادر شد

شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر با سه فیلمنامه موافقت کرد.

آخرین ها