اختصاصی سینماسینما/ گزینه جدید وزارت ارشاد از کدام جناح است؟

به دنبال قطعی شدن تغییر وزیر ارشاد، در روزهای اخیر از گزینه های متعددی برای تصدی این سمت نام برده شد. 

آخرین ها