«سینمای دهه شصت ایران از نگاه منتقدان» منتشر شد

کتاب «سینمای دهه شصت ایران از نگاه منتقدان» به کوشش محمدعلی حیدری، توسط انتشارات روزنه منتشر شد.

آخرین ها