طرح جلدی از کیارستمی در بازار کتاب

چاپ جدید کتابی با مقدمه محمدعلی سپانلو و طرح جلد عباس کیارستمی، توسط انتشارات آرادمان در بازار نشر عرضه شد.

آخرین ها