روایت کلهر از نظر آیت الله خامنه ای در اوایل انقلاب درباره بازی کردن فردین

محمدمهدی کلهر اولین معاون سینمایی پس از انقلاب در گفتگویی با هفته نامه تماشاگران حرف های جالبی زده است.

آخرین ها