حجه الاسلام محمدرضا زائری: شاگرد کلاس های درس «بهرام بیضایی» در باغ فردوس بودم

حجه الاسلام محمد رضا زائری در بخشهایی از گفت وگوی با همشهری حرفهای جالبی زده است.

آخرین ها