توقف ارائه فیلم-تئاتر راهکار نیست/ سازمان سینمایی راهی دیگر در پیش بگیرد

مدیرعامل سایت تیوال گفت: راهکار برای رعایت قانون متنوع است و سازمان سینمایی به جای جلوگیری از فروش، می بایست راهی دیگر را در نظر گیرد و تنها به حذف یا توقف موردی خاص اقدام نکند.

آخرین ها