دلیل اختلاف مرتضی حنانه با علی حاتمی چه بود؟

امیرعلی حنانه از روزهای ساخت سریال هزاردستان و شروع اختلاف پدرش با علی حاتمی از همان روزها گفته است. 

آخرین ها