انصراف یک فیلم از اکران در گروه هنروتجربه

مالکان فیلم «همچنان که می مردیم» از اکران در گروه «هنروتجربه» انصراف دادند.

آخرین ها