یادداشتی بر مستند «ایران سرای من است»/ از جان گذشته

درباره محمدرضا سرهنگی که دل در گرو فرهنگ داشت.

آخرین ها