مستند بلند «فرشته جنگ» در مراحل پایانی تدوین

نخستین مستند بلند کامران جاهدی با عنوان «فرشته جنگ» که پیش تر با نام موقت «نصرت» کلید خورده بود، روزهای پایانی تدوین را سپری می کند.

آخرین ها