پروژه مستند «توشیهیکو ایزوتسو»،فیلسوف اسلام شناس نهایی شد

فیلم (شرقی) به کارگردانی مسعود طاهاری که مستندی است پرتره از زندگی آثار و افکار توشیهیکو ایزوتسو سرانجام در خرداد ماه سال جاری به اتمام رسید و اکنون آماده نمایش شده است.

آخرین ها