تمامیت‌خواهی در سینما

سینماسینما: مصطفی آل احمد کارگردان سینما در یادداشتی نوشت:

مدیر مدرسه/ نگاهی به مستند «نویسنده ‌بودن»

سینماسینما، آیدا مرادی آهنی- جلال جنّی. به گفته آریان‌پور این اسمی بود که در مدرسه او را صدا می‌زدند. بس که شوخ و پُرجنب‌وجوش بوده.

آخرین ها