ابوالفضل پورعرب: پای همه فیلم‌‌هایم هستم

ابوالفضل پورعرب گفت: بسیاری از فیلم‌ها را بازی نکردم اما پای هر فیلمی که بازی کرده‌ام، ایستادم .

آخرین ها