برکناری یک کارگردان دیگر در پی اتهامات جنسی

برایان سینگر در پی مطرح شدن اتهامات جنسی از یک پروژه سینمایی هم کنار گذاشته شد.

آخرین ها