اعتراض ۴۸ پایگاه خبری به نتایج رتبه‌بندی بررسی شد

دبیر کمیته رتبه‌بندی پایگاه‌های خبری از بررسی مستندات و اعتراض ۴٨ پایگاه خبری که به نتایج اولیه ارزیابی رتبه‎بندی اعتراض داشتند در روز پنجشنبه از ساعت ٩ تا ١٨ خبر داد.

آخرین ها