قادر آشنا معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی شد

طی حکمی از سوی محمد خزاعی رییس سازمان سینمایی، قادر آشنا به عنوان معاون توسعه فناوری و مطالعات سازمان سینمایی منصوب شد.

آخرین ها