«سیاه چاله» را با محوریت مسایل زیست محیطی می سازیم/ ضبط در پاییز

پیام پارسافر کارگردان عرصه فیلم کوتاه از نگارش فیلمنامه بلند سینمایی «سیاه چاله» با محوریت مسایل زیست محیطی سخن گفت.

آخرین ها