منتقدان چند ستاره به فیلم مجید مجیدی دادند

فیلم «خورشید» مجید مجیدی در ونیز با نظر مثبت منتقدان روبه‌رو شد و در این میان جدول اولیه از نظر منتقدان منتشر ‌شده است.

آخرین ها