روایت «گیل‌گمش» در خانه هنرمندان ایران

سیاوش پاکراه، منظومه‌ی «گیل‌گمش» را در خانه‌ هنرمندان ایران روایت خواهد کرد.

آخرین ها