محمدی :حوزه هنری ۹۰سینما را از اکسیدان گرفت ولی همه فیلم را دیدند

منوجهر محمدی در بخشهایی از مصاحبه خود با نرگس عاشوری در ایران حرفهای جالبی درباره تحریم فیلم اکسیدان توسط حوزه زده است . له گزارش سینماسینما ،محمدی گفته :دوست ندارم راجع به «اکسیدان» و حوزه هنری حرف بزنم می خواهم بگویم نتیجه عملی این رفتار چه بود؟ حوزه ۹۰ سالن نمایش را از این فیلم […]

آخرین ها