طعنه و کنایه تند و تیز مهدی فخیم زاده به حاتمی کیا

مهدی فخیم زاده عضو هیات داوران جشنواره گفت : تنها یک جایزه با ۴ رای انتخاب شد. باقی با بیش از ۵ رای انتخاب شد. هرج و مرج عددی ای حاکم نبود.

آخرین ها