طعنه وکنایه با مزه مهران مدیری به ورزش و مردم و سریال اوشین

امشب مهران مدیری در برنامه دور همی شبکه نسیم به برنامه ورزش ومردم و سریال اوشین ،طعنه با مزه ای می زند .

آخرین ها