اولین گروه از اخراجی های شبکه جم مشخص شدند

پس از نامه مدیر شبکه جم مبنی بر تعدیل نیرو، اولین اخراجی‌های این شبکه مشخص شدند.

آخرین ها