جایزه بهترین کارگردانی فیلم کوتاه جشنواره مادرید به یک کارگردان ایرانی تعلق گرفت

کارگردان ایرانی توانست از جشنواره فیلم مادرید جایزه بهترین کارگردانی را کسب کند.

آخرین ها