هشت فیلم منتقدپسند که رضایت تماشاگران را جلب نکردند

فیلم‌های منتخب منتقدان همیشه پیشنهاد‌های خوبی برای مخاطبان نیستند و گاهی اختلاف زیادی بین معیار‌های آن‌ها برای انتخاب یک فیلم خوب وجود دارد.

آخرین ها