سامانه‌ای که به شائبه آمارسازی برای فروش فیلم‌ها پایان داد

راه‌اندازی سامانه فروش سینمای ایران گامی بلند در راستای شفاف‌سازی مالی در چرخه اکران سینما و مهمتر از آن پایانی بر شائبه آمارسازی برای ثبت رکوردهای غیرواقعی فروش خواهد بود.

آخرین ها