یادگار امام خمینی: عقلا می‌توانند در قالب روحانی، سینماگر یا ورزشکار باشند

یادگار امام، عقلا را بزرگترین عامل موثر مقابل افراطی گری خواند و گفت: عقلاء می‌توانند در قالب روحانی محل، سینماگر یا ورزشکار باشند.

آخرین ها